Tietosuojaseloste - Kauneuspiste Niina Maaria

Tietosuojaseloste

REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ

Niina Pyykönen
Y-tunnus 2838812-3
Puhelinnumero: 040 1990799
Sähköpostiosoite: niina@kauneuspisteniinamaaria.fi
Osoite: Harkkotie 5 a 1, 40250 Jyväskylä

Edellä mainittu rekisterin ylläpitäjä hallinnoi ja ylläpitää tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvattua asiakasrekisteriä itsenäisesti ja toisistaan riippumattomina ja muodostaa yhdessä tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatun liikkeen.

REKISTERIN NIMI
Asiakasrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA TAUSTA
Asiakasrekisteriin kerätään liikkeen asiakkaiden henkilötietoja, jotta palvelut voitaisiin tarjota asianmukaisesti ja lainmukaisesti. Asiakkaiden henkilötietoja käytetään asiakkuuden hoitoon, yhteydenpitoon ja markkinointiin.
Henkilötietoja kerätään niin Timma-palvelun kautta, kuin myös manuaalisesti asiakkaan täyttämän asiakastietokortin muodossa ensimmäisellä asiakaskäynnillä, sekä internet-sivuilla olevalla yhteydenottolomakkeella.

REKISTERIN SISÄLTÖ
Rekisteriin kerätään asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä luovuttamat henkilötiedot, joita katsotaan tarvittavan asiakassuhteen asianmukaiseen hoitamiseen.

Asiakkaan ajanvarauksen yhteydessä asiakkaalta pyydetään nettiajanvarauslomakkeen tai muun ajanvarauksen (esim.puhelu) yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet
 • Sähköpostilla tai tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Manuaalisesti kerättävään henkilötietokorttiin asiakkaalta pyydetään seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite
 • Syntymäaika
 • Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus (uutiskirje)
 • Elämäntilanne
 • Ihosairaudet
 • Allergiat
 • Terveys
 • Asiakkaan antamat lisätiedot

Nettisivuilla yhteydenottolomakkeessa asiakkaalta pyydetään yhteydenottoa varten seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Kommentti

Lisäksi liike voi tallentaa asiakkaasta seuraavat tiedot asiakasrekisteriin:

 • Osoite
 • Asiakkaan yleistiedot, koskien tarjottavia palveluita
 • Perumatta jääneet ajat
 • Kenen työntekijän kanta-asiakas kyseinen asiakas on
 • Asiakkaalle myönnetyt alennukset
 • Lisätietoja, joilla asiakassuhteen aikana syntyneitä asiakastietoja pyritään hyödyntämään myös jatkossa asiakkaan hyväksi
 • Edellä mainittujen lisäksi asiakkaasta jää liikkeelle tietoon ajankohta ajanvarauksesta, sekä asiakkaan tunniste.

REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Henkilötiedot saadaan, kun asiakas tekee ajanvarauksen nettiajanvarauksen kautta tai puhelimitse, tai kun asiakas palvelutilanteessa luovuttaa liikkeelle itsestään henkilötietoja.
Edellä mainittujen lisäksi, asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet, sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.
Asiakasrekisteriin välittyy myös automaattisesti asiakkaan henkilötietoja, kun asiakas tekee liikkeeseen ajanavarauksen Timma-palvelun kautta.
Edellä mainittujen lisäksi, liike voi kerätä verkkosivujensa käyttäjistä analytiikkatyökalujen avulla anonymisoitua käyttäjädataa. Liikkeemme varaa myös oikeuden käyttää verkkosivuillansa evästeitä, jotka käyttäjä voi kieltää tyypillisesti selaimensa asetuksista.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN
Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei liikkeessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen.
Lisäksi henkilötietoja voidaan luovuttaa lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu ja suojattu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietojaan käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Käyttämällä Timma-palvelua asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saatetaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAUS
Liike on järjestänyt rekisterin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin tietotekniikan avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä, kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.
Lähtökohtaisesti ainoastaan liikkeen työntekijöillä, sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä ja heidän työntekijöillään on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Liikkeen on samalla ilmoitettava rekisterin säännönmukaiset tietolähteet, sekä mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.
Henkilö, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö liikkeelle omakätisesti allekirjoitetussa, tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.

TIEDON KORJAAMINEN
Mikäli henkilö havaitsee esimerkiksi tarkastusoikeutta käyttäessään, että rekisterin tiedoissa on puutteita tai virheitä, on henkilöllä oikeus pyytää liikettä korjaamaan tiedot asianmukaisiksi.

MUUT OIKEUDET
Liike pidättää oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta aika-ajoin täyttääkseen oikeudelliset velvoitteensa.
Liike sitoutuu oma-aloitteisesti, tai rekisteriin kirjatun henkilön vaatimuksesta oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevat tiedot, joiden todetaan olevan virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia, tai esimerkiksi vanhentuneita. Mikäli tiedon korjaamista ei hyväksytä, annetaan henkilölle perusteltu ilmoitus, jossa kerrotaan syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty.

Edellä sanotun lisäksi, asiakkaalla on oikeus kieltää liikettä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointiin.

Scroll to Top